Исказивање интересовања  вакцинацију против COVID19 

Поштоване колегинице и колеге

Обавештавамо вас да су у току припреме за следећу фазу вакцинације која подразумева запослене у државној управи и локалној самоуправи, комуналним и јавним предузећима, као и правосуђу. 

Молимо вас да све запослене у вашем органу, као и све запослене из органа, организација, установа, служби и предузећа који су под вашом надлежношћу или надзором, а који су заинтересовани за вакцинацију против COVID19, обавестите да могу да искажу интересовање за вакцинацију попуњавањем упитника на порталу: 

ИЛИ КЛИКОМ НА СЛИКУ ВАКЦИНЕ

 

након чега ће у одговарајућем року добити термин и бити позвани на вакцинацијски пункт, у складу са приоритетима и доступним вакцинама.

Такође, молимо вас да на вашим веб-страницама поставите банер ка порталу за исказивање интересовања за вакцинацију против COVID-19.

 

 

Фестивал наука 2020. године

Kао што знамо ову годину је обележила пандемија корона вируса и њоме узрокована дигитализација различитих аспеката рада и живота. У вези са тим организатори овогодишњег Фестивала науке из безбедносних разлога, али и због праћења епидемиолошких мера, организовали су у виду онлине платформе. Целокупан припремљени садржај постављан је на сајт фестивала науке од 17. – 20. децембра и након тога биће доступан годину дана, тј до наредног фестивала.

Izmenjen-kalendar-zbog-promene…

Dopis-za-OSh-organizovanje-nastave-u-drugom-polugodishtu Izmenjen-kalendar-zbog-promene…

Јутарњи програм Телевизије Ваљево плус, уторак 1. децембар 2020. г. Гост др Зорица Јоцић, начелница Школске управе Ваљево. Погледајте.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ:

Министарствп прпсвете науке и технплпщкпг развпја РС:   http://www.mpn.gov.rs/

Завпд за вреднпваое квалитета пбразпваоа и васпитаоа: https://ceo.edu.rs/

Завпд за унапређеое пбразпваоа и васпитаоа: https://zuov.gov.rs/

Завпд за учбенике: http://www.knjizara.zavod.co.rs/

Агенција за бпрбу прптив кпрупције: http://www.acas.rs/

Ппртал електрпнске управе: https://euprava.gov.rs/

Ппвереник за инфпрмације пд јавнпг знашаја и защтиту ппдатака п лишнпсти: https://www.poverenik.rs/sr/

Шкпла без насиља: http://sbn.rs/

Мала матура: https://www.mala-matura.com/

Град Ваљевп: https://www.valjevo.rs/

Кплубарски управни пкруг: http://www.kolubarski.okrug.gov.rs/

Шкплска управа Ваљевп: https://skolskaupravavaljevo.wordpress.com/

Завпд за јавнп здравље Ваљевп: http://www.zzjzvaljevo.co.rs/

Центар за спцијални рад “ Кплубара “: https://www.valjevo.rs/centar-za-socijalni-rad-kolubara/

Дпм здравља Ваљевп: http://www.dzvaljevo.rs/

УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ