Уводни део

Од свог оснивања до данас, школа је васпитно-образовне задатке са успехом остваривала. Оријентација рада колектива у наредној школској 2013/14. год. биће базирана на потпуном обухвату деце основним образовањем и васпитањем, на даљој сарадњи школе са друштвеном средином, сарадњи школе и породице, на подстицању школских активности, стручног усавршавања кадрова, подстицајних радионица у циљу побољшања учења и психолошког амбијента, осавремењавању наставе, побољшању материјално-техничке опремљености.
Активност колектива, управних и стручних органа базираће се на доградњи нормативних аката, на јачању радне дисциплине и јачању међуљудских односа.

 

Основна школа Илија Бирчанин - Ставе

Основна школа Илија Бирчанин – Ставе

 

Најбољи начин да упознате нашу школу је да нас посетите.
Лако је до нас доћи – на путу за Љубовију, на двадесет трећем километру од Ваљева у подножју Медведника, налази се основна школа „Илија Бирчанин“ у Ставама.

 

Школа у свом саставу има матично одељење, подручно и три издвојена одељења.  Преко 80% наставника и ученика су путници.
Школа је у чистој еколошкој средини, што потврђују и биљке из других поднебља, које успевају у школском дворишту.
Највећи потенцијал школе су њени ђаци који свакодневно смехом и жагором уносе  живост и радост у школску зграду.

Образовање и васпитање као фактор развоја личности: васпитање је свеукупно педагошко деловање на све сфере човековог бића.Као процес овладавања научним сазнањима о стварности, образовање ствара уверења, погледе и ставове.Током овог процеса се добијају врло широка сазнања из различитих подручја науке, уметности, производње, технике, безбедности и најразноврснијих области људске културе.
Образовањем се стичу знања о:
1.    вредностима и обичајима које једно друштво настоји да промовише;
2.    садржајима којим ће се дати преимућство у преносу знања;
3.    средствима која ће се користити да би остварили те циљеве.
Пораст знања на индивидуалном нивоу, као и на нивоу заједнице,повезан је са прогресом, напретком и јачањем индивидуалних, групних и колективних способности.Образовање утиче на појединца тако што:
1.    повећава знање о стварима, људима и свету који га окружује;
2.    повећава самопоуздање у властите моћи и способности за ефикасно извршавање задатака које доноси живот.
Стицање знања, вештина и ставова у области образовања представља процес перманентног учења.