СЕПТЕМБАР

1.    Усвајање годишњег плана рада
2.    Избор руководства стручног већа (председник, записничар)
3.    Договор о начину рада
4.    Корелација међу предметима (огледни час)

ДЕЦЕМБАР

1.    Проблемска настава у природним наукама (фазе, значај)
2.    Уједначавање критеријума приликом оцењивања
3.    Резултати рада допунске и додатне наставе

ФЕБРУАР

1.    Критеријуми за слање ученика на такмичења
2.    Школска такмичења

МАРТ

1.    Учествовање ученика на такмичењима
2.    Анализа постигнутих резултата

МАЈ
1.    Стручне посете
2.    Анализа рада стручног већа
3.    Предлози и сугестије за рад стручног већа у наредном периоду