Билиотекар у школи обавља следеће послове:

1.    УРЕЂЕНОСТ ФОНДА:
–    обезбеђује библиотечку грађу којом се подржава целокупан наставни процес;
–    планира набавку наслова у складу са испитаним и утврђеним потребама и интересовањима ученика и наставника;
–    прати текућу издавачку продукцију у складу са потребама школе;
–    изналази разноврсне начине за обнову књижног и некњижног фонда;
–    уводи у фонд нове носаче информација;
–    брине о заштити и очувању књижне и некњижне грађе;
–    ради на аутоматизацији укупног библиотечког пословања.

2.    РАД СА УЧЕНИЦИМА:
–    прати индивидуална интересовања ученика у циљу подстицања њиховог развоја;
–    оспособљава ученике за самостално коришћење извора знања;
–    подстиче иницијативу и слободу исказивања мисли, ставова и уверења код учениа;
–    уважава и поштује интересовања ученика приликом избора наслова;
–    континуирано ради на навикавању ученика на пажљиво руковање књижном и некњижном грађом;
–    укључује посебно заинтересоване ученике у рад библиотеке;
–    помаже ученицима у налажењу и избору литературе за израду посебних задатака;
–    гради атмосферу међусобног поверења;
–    уважава дечју приватност;
–    заступа најбољи интерес детета у образовно-васпитном раду;
–    оспособљава ученике за стално образовање након завршеног школовања;
–    помаже ученику да развије критички однос према изворима знања.

3.    САРАДЊА СА НАСТАВНИЦИМА:
–    истражује посебне потребе образовно-васпитног рада у школи у циљу набавке уже и шире литературе;
–     уважава потребе и интересовања наставника;
–    укључује се у израду развојног плана школе;
–    препоручује наставницима различите нове носаче информација;
–    помаже наставницима у избору и примени различите литературе за наставу;
–    остварује различите видове стручног усавршавања за наставнике;
–    организује часове у сарадњи са наставницима.

4.    ИНФОРМАЦИОНО-ДОКУМЕНТАЦИОНИ РАД:
–    систематски информише кориснике о новим издањима;
–    припрема тематске изложбе библиотечко информацијске грађе;
–    промовише коришћење различитих извора знања у наставном процесу;
–    обучава кориснике у коришћењу каталога и претраживању базе података по различитим параметрима;
–    израђује и ажурира каталоге у складу са изменама библиотечке класификације.

5.    КУЛТУРНИ И ЈАВНИ РАД:
–    организује сарадњу са позориштима, музејима, галеријама и другим установама и организацијама из области културе;
–     укључује се у библиотечко информациони систем;
–    организује књижевне сусрете и трибине;
–    сарађује у организовању смотри и такмичења у литерарном стваралаштву;
–    активно учествује у организацији приредби које се припремају у школи или друштвеној заједници;
–    сарађује са родитељима у вези изналажења заједничких интереса и могућностима за побољшање рада библиотеке.

Школа врши претплату за:“Службени гласник“ и „НИП-образовни информатор“ .
Послови и задаци везани за ову област одвијају се у оквиру предмета: српски језик, свет око нас, познавање природе и друштва, историју, географију, енглески језик и драмску секцију.