Годишњим планом рада школе планирани су само неки од кључних послова и задатака директора. Наравно, није могуће да се за целу школску годину конкретно и оперативно планира рад директора школе. Зато ће у прегледу који следи бити приказан програм рада по месецима као стални, дневни, седмични, месечни послови. Овакво решење омогућује реалнија предвиђања не само задатака, већ и потребних средстава, времена и носилаца појединих задатака.

 

СЕПТЕМБАР

 

–    Присуство пријему првака у први разред – поздрав првака
–    Учешће у изради распореда рада свих служби школе
–    Утврђивање коначног текста предлога Годишњег плана рада школе
–    Одржавање седница Наставничког већа и Школског одбора
–    Остали организациони послови: подела ученика, контрола уплата за кухињу, контрола уплата за превоз ученика, прављење прегледника и сл.
–    Преглед педагошке документације
–    Контрола прихода и расхода за рад школе ( благајничко пословање )

 
ОКТОБАР

 

–    Припремање екскурзија за ученике
–    Израда кумулативног извештаја за праћење реализације радних обавеза наставника
–    Израда идејне скице за истраживање ( ставови ученика и родитеља према школи )
–    Помоћ у организацији и реализацији програма стручног усавршавања наставника и унапређивања образовно-васпитног рада

 

НОВЕМБАР

 

–    Израда система вредновања и праћења рада
–    Припрема и одржавање седница стручног актива, стручних одељењских већа, Наставничког већа и других органа школе
–    Анализа радних и хигијенских услова у школи
–    Сарадња са друштвеном средином
–    Праћење нових прописа и стручне периодике

 

ДЕЦЕМБАР

 

–    Учешће у разради и дефинисању информационог система у функцији ефикасније организације рада школе
–    Припрема за израду предлога финансијског плана за наредну годину
–    Организовање комисије за попис ( план пописа, извештај о попису и сл. )
–    Рад на текућим задацима

 

ЈАНУАР

 

–    Анализа резултата рада школе у протеклом периоду ( 1. 9. 2013. до 31. 12. 2013. ), одржавање седница Наставничког већа
–    Реализација програмски предвиђених задатака
–    Анализа укупне структуре фонда рада наставника на нивоу организације рада
–    Прослава Светог Саве
–    Организовање рада на припреми израде завршног рачуна на крају претходне календарске године
–    Усмеравање рада финансијске службе пред припрему годишњег обрачуна материјално-финансијског пословања школе у прошлој години
–    Упознавање законских прописа од значаја за функционисање образовно-васпитног рада

 
ФЕБРУАР

 

–    Контрола реализације донетих одлука органа управљања и усаглашавање стања на попису са књиговодственим стањем
–    Разматрање и усвајање завршног рачуна и извештаја о резултатима рада и пословања
–    Анализа остваривања посебних програма рада ( непосредан рад са ученицима, сарадња са друштвеном средином, план посете часовима)
–    Организовање стручног усавршавања наставника и стручног сарадника
–    Организовање израде пројекта о опремању школе – организовање тима стручњака
–    Планирање седмичних и дневних ситуационих, случајних сусрета и разговора са радницима ( снимање планираних интеракција )

 

МАРТ

 

–    Праћење реализације планираног фонда часова редовне наставе
–    Оцењивање ученика
–    Стручно усавршавање наставника
–    Анализа професионалне оријентације ученика у школи
–    Саветодавни рад са ученицима и родитељима
–    Учешће у изради програма самовредновања рада школе и његовој реализацији

 

АПРИЛ

 

–    Рад и анализа о успеху ученика на крају трећег класификационог периода
–    План и организација уписа ученика у први разред
–    Праћење организације припрема за ученичка такмичења
–    Усмеравање и праћење рада служби за опште и правне послове на извршењу текућих послова
–    Организација израде инструментарија за праћење припремања наставника за наставу

 

МАЈ

 

–    Анализа сарадње са друштвеном средином
–    Планирање седнице Наставничког већа
–    Сагледавање реализације ДКР
–    Контролисање припрема за квалификациони испит
–    Анализа одржаних родитељских састанака
–    Сарадња са родитељима – посете родитељским састанцима

 

ЈУН

 

–    Припрема за седницу Наставничког већа
–    Организовање одржавања родитељских састанака
–    Утврђивање потреба за кадровима
–    Сагледавање материјално-техничке опремљености школе
–    Обезбеђивање објеката школе преко лета и могућност позивања радника са посебним овлашћењима и одговорностима у случају потребе
–    Организовање активности извођења кавалификационих испита из српског језика и математике
–    Усмеравање рада службе за опште и правне послове и службе за финансије на генералном припремању школе за наредну школску годину

 
ЈУЛ

 

–    Инвестиционо одржавање
–    Текући послови
–    Годишњи одмори

 

АВГУСТ

 

–    Преглед свих просторија и провера њихове употребне и хигијенске припремљености за нову школску годину
–    Контрола евентуално извршених инвестиционих радова у школи
–    Провера материјалне и кадровске опремљености школе за нову школску годину
–    Организација поправних испита и припремне наставе у школи, као и других образовних активности за крај текуће школске године
–    Учешће у припреми Годишњег програма рада школе за нову школску годину
–    Припрема годишњег извештаја о раду школе и успеху ученика за седницу Наставничког већа и Школског одбора школе
–    Анализа обављених поправних испита
–    Утврђивање 40-часовне радне недеље наставника и стручних сарадника школе
–    Програмирање и планирање рада наставника и стручних сарадника
–    Усмеравање рада службе за опште и правне послове, као и финансијске службе
–    Израда плана послова школе и сопственог плана
–    Припрема седница стручних и управних органа школе