I

–    Организациони послови: време реализације – август. Носиоци послова – директор и педагог
–    Упознавање са Правилником о извођењу екскурзија и излета: време реализације – август, септембар, октобар. Носиоци послова: чланови комисија и педагог
–    Припрема и прослава Светог Саве: време  реализације – децембар, јануар. Носиоци послова: сви чланови већа

II

–    Програмирање рада: разматрање предлога Годишњег плана рада школе: време реализације – јун – август. Носиоци послова: директор и педагог.
–    Месечно планирање послова и радних задатака. Носиоци послова: директор и педагог.
–    Глобално планирање тема предвиђених за рад: време реализације – август. Носилац посла: педагог.
–    Усвајање Годишњег плана рада школе за текућу школску годину: време рализације – септембар. Носилац посла: директор

III

–    Праћење и вредновање остварених резултата: годишњи извештај о раду: време реализације – септембар. Носиоци посла: директор и педагог.
–    Анализа остварених резтултата на крају класификационих периода у току школске године: време реализације – септембар, октобар, децембар, април, мај, јун. Носиоци послова: директор и педагог.
–     Остварење Годишњег плана рада школе: време реализације – јун. Носиоци послова: директор, педагог, руководиоци стручних актива, руководиоци разредних већа и руководилац одељењских већа.

IV
–    Унапређивање образовно-васпитног рада школе: време реализације – током године. Носиоци активности: директор и педагог.
–    Информисање о свим новинама везаним за образовно-васпитни процес: време реализације – током целе школске године. Носиоци послова: директор и педагог.

V

–    Мотивација и стимулација ученика у наставном раду: награђивање. Време реализације – у току и на крају школске године. Носиоци послова: директор, стручни активи, педагог, разредне и одељењске старешине.

VI

–    Кадровска питања: анализа кадровских услова рада у школи и мере за унапређивање. Време реализације: мај. Носилац посла: директор.

VII

–    Истраживачки рад: упознавање наставника са извршеним истраживањима – тешкоће и конфликти на које наилазе у свом раду: време реализације – фебруар, април. Носилац посла: педагог.