ЦИЉ: Примена савремених теоријских и практичних сазнања психолошке и педагошке науке у процесу остваривања задатака основног образовања и васпитања и унапређивање образовно-васпитног рада.

Рад стручног сарадника у оквиру радне недеље обухвата:

1.    Планирање и програмирање образовно-васпитног рада и вредновање остварених резултата ( 4 сата недељно ):
–    планирање и програмирање
–    организација педагошког рада школе
–    праћење и вредновање рада школе;
2.    Унапређивање образовно-васпитног рада и инструктивни педагошко-психолошки рад са наставницима ( 8 сати недељно ):
–    сарадња са наставницима и директором школе
–    сарадња са одељењским старешинама;
3.    Рад са ученицима ( 8 сати недељно );
4.    Сарадња са родитељима ( 3 сата недељно );
5.    Истраживање образовно-васпитне праксе, аналитичко-истраживачки рад ( 3 сата недељно );
6.    Рад у стручним органима ( 2 сата недељно );
7.    Сарадња са стручним институцијама, друштвеном средином и стручно усавршавање ( 1 сат недељно );
8.    Вођење документације ( 1 сат недељно );
9.    Припрема за рад ( 10 сати недељно ).

Ово су глобални задаци из програма рада стручног сарадника, а оперативни планови и дневник рада налазе се у школи као саставни део Годишњег плана.