СЕПТЕМБАР

1.    Усвајање годишњег плана рада
2.    Избор руководства стручног већа (председник, записничар)
3.    Договор о начину рада
4.    Корелација међу предметима (огледни час)

ДЕЦЕМБАР

1.    Анализа рада допунске и додатне наставе
2.    Уједначавање критеријума приликом оцењивања
3.    Утврђивање броја недовољних оцена (узроци)

ФЕБРУАР

1.    Утврђивање критеријума за слање ученика на такмичења
2.    Договор око организовања припрема за школско такмичење

МАРТ

1.    Учествовање ученика на такмичењима
2.    Анализа постигнутих резултата

МАЈ

1.    Стручне посете (2-3 ученика осмог разреда)
2.    Анализа рада стручног већа у протеклом периоду
3.    Израда структуре плана рада за наредну школску годину