Законом су задржана решења која се односе на ученички парламент, с тим што су проширена овлашћења ученичког парламента када су у питању: мере безбедности ученика, начин уређивања школског простора, избор уџбеника, слободне и ваннаставне активности;активно учешће у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе и предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Ново законско решење је и да парламент бира 2 представника ученика који учествују у раду школског одбора, без права одлучивања.
Ученички парламент има за циљ унапређење положаја ученика кроз заштиту њихових интереса, решавање ученичких проблема, развијање ученичких способности, помоћ при решавању материјалних и социјалних проблема, као и остваривање и одржавање веза и односа са другим школама, надлежним органима и институцијама, као и са директором и наставним кадром школе.
Ученички парламент у школи представља облик васпитно-образовног и друштвеног деловања којим се омогућује ученику да открије, задовољи и даље развија интересовања и склоности за одређене области живота, рада и стваралаштва.

ПРОГРАМ РАДА:

1.    давање мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о : правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика,годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
2.    разматрање односа и сарадње ученика и наставника, и стручног сарадника и атмосфере у школи;
3.    обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима ученичког парламента;
4.    активно учешће у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
5.    предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика.

Време реализације: током године Парламент има 5-6 састанака, слично динамици састајања других органа у школи – почетак школске године, тромесечја… Парламент заседа и у складу са тренутним потребама ученика.
За организацију и реализацију овог програма задужени су ученици седмог и осмог разреда.
Парламент чине по 2 представника сваког одељења у школи.
Чланове парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника.
Парламент бира 2 представника ученика који учествују у раду школског одбора.
Чланови ученичког парламента су:

ВИИ-1
1.    Немања Бирчанин
2.    Маријана Јанковић

ВИИ-2
1.    Никола Илић
2.    Сава Исидоровић

ВИИИ-1
1.    Невена Теодосић
2.    Стефан Петровић

ВИИИ-2
Марија Митровић
Ђурђина Петрић

СЕПТЕМБАР
Усвајање правилника о раду ђачког парламента
Избор руководства и записничара
ОКТОБАР
1.    Договор око активности у вези Дечије недеље
2.    Правила понашања у школи

НОВЕМБАР
1.    Дечија права
2.    Ризично понашање ученика у школи
3.    Безбедност ученика и осталих запослених у школи

ДЕЦЕМБАР
1.    Договор око прославе Нове године
2.    Организовање „Игара без граница“

МАРТ
1.    Подстицај талентованих ученика наше школе
2.    Организовање излета за ученике старијих разреда

МАЈ
1.    Професионална оријентација ученика
2.    Завршни испит за ученике осмог разреда