СЕПТЕМБАР

1.    снабдевеност уџбеницима и прибором;
2.    бројно стање ученика, социјални састав, успех из претходног разреда;
3.    распоред свих облика рада;
4.    планирање и програмирање;
5.    исхрана и превоз ученика;
6.    заказивање родитељских састанака

ОКТОБАР

1.    анализа успеха и дисциплине на крају првог класификационог периода;
2.    уједначавање критеријума оцењивања;
3.    праћење рада у допунској настави;
4.    заказивање родитељских састанака

ДЕЦЕМБАР

1.    анализа успеха и дисциплине на крају првог поугодишта;
2.    утврђивање реализације свих активности у протеклом периоду;
3.    анализа рада ЧОС-а;
4.    припреме за обележавање Светог Саве;
5.    анализа примене дидактичких иновација у настави;
6.    заказивање родитељских састанака

ФЕБРУАР

1.    обележавање Дана жена;
2.    иновације у настави;
3.    разматрање извештаја са стручних усавршавања;
4.    подношење извештаја руководилаца одељења о сарадњи са родитељима

АПРИЛ

1.    анализа успеха и владања на крају трећег класификационог периода;
2.    анализа рада наставника на професионалном информисању ученика;
3.    ставови ученика према организацији наставног  рада у школи;
4.    заказивање родитељских састанака

МАЈ

1.    анализа успеха и владања за ученике осмог разреда на крају другог полугодишта;
2.    договор око прославе Другарске вечери;
3.    похвале и награде;
4.    уручивање сведочанстава о завршеној основној школи;
5.    реализација наставних планова и програма, остваривање фонда часова

ЈУН

1.    утврђивање успеха и владања на крају другог полугодишта;
2.    анализа реализације свих облика наставе;
3.    похвале и награде;
4.    заказивање родитељских састанака

АВГУСТ

1.    распоред припремне наставе;
2.    подела задужења за израду Годишњег плана рада;
3.    прављење плана рада за школску 2014/15. год.