III ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН –  ЦИЉЕВИ  РАЗВОЈА ШКОЛЕ

Развојни план школе је нови начин планирања развоја школе, који ће обезбедити квалитет, разноврсност, развој аутономије, учешће свих, дугорочни развој и уважавање посебности.
Шта је школски развојни план?
То је писани документ који се чува у школи и који је програмиран на перод од 3 до 5 година.
Задужен за реализацију је директор који усмерава реализацију планираног и обједињује идеје свих, мобилише све учеснике и обавезује.
Основни задаци школе су обезбеђивање и остваривање општих и посебних основа школског програма, остваривање потреба ученика и родитеља, школе и јединице локалне самоуправе.
Школа ће своје задатке и циљеве развоја у школској 2013/14. год остваривати у складу са утврђеним бројем часова образовно-васпитног рада по разредима, као и у складу са важећим законским актима од општег интереса за рад школе.

ПЛАН РАДА АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 

 

 

 

 

КОГА ПРЕДСТАВЉА
1. Владимир Филиповић Професор разредне наставе Директор школе
2. Јелена Милићевић Педагог Стручни сарадник
3. Јулијана Матић Професор разредне наставе Библиотекар
4. Маја Кантарџиев Професор Енглеског језика Ради у настави
5. Гордана Филиповић Професор разредне наставе Ради у настави
6. Јасмина Илић Професор француског језика Ради у настави
7. Виолета Мирковић Професор разредне наставе Ради у настави
8. Владимир Илић Професор ТО и информатике Ради у настави
9. Јован Васиљевић Пољопривредник Члан савета родитеља
10. Ана Младеновић Домаћица Локална заједница
11. Драган Милошевић Пољопривредник Локална заједница
12. Мира Живановић Домаћица Локална заједница
13. Милан Ковачевић Пољопривредник Локална заједница
14. Милан тодоровић Пољопривредник  Локална заједница

 

Стручни актив за развојно планирање чине представници наставника, педагог, јединице локалне самоуправе и Савета родитеља.

Стручни актив за ШРП ће се токм године састајати по потреби и разматрати питања у вези:
•    доприносу повезивања свих интересних група и стварању услова за њихово даље учешће у развојном планирању;
•    доприносу успостављању  партнерских односа између школе и саветника за развој школе, договарају се о даљој сарадњи што подразумева утврђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране;
•    доприноси утврђивању стања у школи у појединим областима њеног живота и рада, постиже консензус о областима у које треба увести промене и одређује шта је то на чему треба радити;
•    доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја школе;
•    доприноси одређивању задатака и изради временског плана активности који води ка реализацији постављеног плана;
•    доприноси одређивању носилаца планираних активности, критеријума успеха, начину и вредновању процеса и исхода;
•    припрема нацрт ШРП.